Služby našej spoločnosti sú určené širokej verejnosti pre jednotlivcov - drobných stavebníkov,

projektantov, stavebný dozor až po veľké stavebné a geologické firmy.

Ponúkame komplexné služby v oblasti:

Inžinierskogeologický prieskum 

 • projektovanie geologickej úlohy
 • sledovanie, riadenie
 • samotná technická realizácia
 • dokumentácia, vyhodnotenie
 • spracovanie výsledkov IG prieskumu v záverečnej správe

IG prieskum ponúkame pre občianske, priemyselné a líniové stavby

 

Poľné geotechnické skúšky (in-situ)

Ide o technické práce realizované priamo v teréne presne určenými prístrojmi a metódami. Skúšky sú zamerané na zistenie jednotlivých deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev stavieb, pozemných a letiskových komunikácií, železničných tratí, vodohospodárskych stavieb, zakladania priemyselných a pozemných stavieb podľa potrieb zákazníka.

Naša spoločnosť ponúka realizáciu nasledovných skúšok:

 1. Statické zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300 a 357 mm (aparatúra zn. Strassentest- Nemecko)
 2. Rázové zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300 mm (aparatúra LDD-100 – Česká republika)
 3. Penetračné skúšky – dynamické (prístroje Geotool)
 4. Stanovenie objemovej hmotnosti jamkovou metódou (súprava na jamkovú metódu)

Skúšky sú prevádzané odborne zaškolenými pracovníkmi v zmysle dodržania platných predpisov BOZP a platných STN.

Vyhodnotenie skúšok je vo forme protokolu s výsledkami skúšok.

statická zaťažovacia skúška doskou

 Skúška je realizovaná v zmysle:

 • STN 73 6190:2019 „Statická zaťažovacia skúška podložia a podkladových vrstiev vozoviek“.
 • STN 73 6133:2017, príloha F „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácii“
 • ŽSR S4, príloha 20 „Železničný spodok“

Pri týchto nedeštruktívnych skúškach ide o meranie statickej únosnosti zemín a kameniva nestmelených alebo stmelených, uložených v zemných telesách, podloží alebo podkladných vrstvách vozoviek cestných komunikácií, letiskových plôch a iných plôch. Statickou zaťažovacou skúškou sa zisťuje únosnosť zeminy, ktorá môže byť vyjadrená: 

 • modulom deformácie Edef2 (MPa) z II. zaťažovacieho cyklu
 • modulom reakcie podložia „k“ (MN/m3 alebo MPa/m)
 • statickým modulom deformácie E0 (MPa)
 • statickým modulom pružnosti E (MPa) 

K prevedeniu skúšky je nutné zabezpečiť protizáťaž : plne naložené nákladné auto, veľký cestný valec, bager a pod (cca 9-12t).

 

rázová zaťažovacia skúška doskou priemeru 300 mm (LDD-100)

 

Skúška je realizovaná v zmysle STN 73 6192:2011 „Rázová zaťažovacia skúška vozoviek a podložia“ a STN 73 6133:2017, príloha G „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácii“. 

Pri týchto skúškach ide o nedeštruktívnu metódu zisťovania kvalitatívnych parametrov zhutňovaných sypanín a vozovkových konštrukčných vrstiev. Je vhodná pre nesúdržné zeminy (piesky, štrky) frakcie 0-63 mm a takisto je vhodná pre kontrolu zhutnenia stabilizovaných zemín. 

Podstatou skúšky (prístrojom LDD-100 -ľahkou dynamickou aparatúrou) je  stanovenie veľkosti odozvy (zvislých pohybov) skúšaného polopriestoru na zaťaženie rázom. Pohyby sa odvodzujú z veľkosti zrýchlenia zisteného akcelerometrom. Zo zatlačenia dosky sa stanoví výpočtom rázový modul deformácie Evd (MPa). 

Rázový modul deformácie Evd je rozdielny od modulu deformácie zo statickej zaťažovacej skúšky Edef2. Rázovú zaťažovaciu skúšku možno použiť alternatívne k statickej zaťažovacej skúške ak máme známe dostatočné množstvo porovnávacích skúšok. Vzťah medzi Evd a Edef2 je závislý na druhu a únosnosti zeminy a je možné ho vyjadriť korelačným meraním. 

Skúška nevyžaduje zabezpečenie protizáťaže. Je vhodná na rýchle vyhľadávanie neúnosných miest, pre málo prístupné miesta (stavebné jamy, základové pásy, pätky...), znižuje množstvo statických zaťažovacích skúšok, čím sa šetria náklady.

 

penetračné sondovanie

 

Penetračné skúšky sa vykonávajú v zmysle EN ISO 22476-2 „Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 2: Dynamic probing“. 

Na tento účel sa využívajú zariadenia, pomocou ktorých dochádza k zatláčaniu normového hrotu dynamickým zaťažením – pádom závažia určitej hmotnosti z presne danej výšky. Využitie tohto sondovania je hlavne v nesúdržných zeminách, z ktorých nie je možné odobrať bežnými metódami (vrtnými prácami) neporušené vzorky. 

Penetračné sondovanie umožňuje rýchle a nedeštruktívne posúdiť podložie stavby, zistiť rozhranie jednotlivých vrstiev a ich hrúbku, zistiť pomocou korelačných vzťahov niektoré geotechnické vlastností zemín, zistiť hĺbku únosného podložia, kontrolovať kvalitu zhutnenia zemných konštrukcií a pod.  

stanovenie objemovej hmotnosti zemín

Využíva sa u zemín, v ktorých je možné vyhĺbiť jamku tak aby nedochádzalo k zavaľovaniu stien po celú dobu skúšania. Skúška je nutná pri kontrole hutnenia (násypy, izolačná vrstva skládok.)